16/Outubro/2004 - Shikama no uchi - Casa do Shikama

Yuka, Tiemi, Aya e Saki Jogando cartas
Jantar na casa do Daisuke Jantar na casa do Daisuke
Aya (foi pro Brasil) e Tiemi Saki, Yuka e Tiemi
Tiemi e Saki Irmas do Daisuke e Tiemi
Tiemi, Lucas (brasileiro) e Saki Tiemi, Lucas e Yoko (mae do Daisuke)
Saki, Yuka e Tiemi Tiemi e Yuka
Saki e Tiemi Lucas, Saki, Tiemi e Yuka

Back