28/Agosto/2004 - 17/Setembro/2004

(08/28) Tomodachino tanjyoubikaide
tomodachiga henna
nihonno t-shirts ga
notte issyoni trimashita.
(08/28) Koremo onajihide minnade
totta syashindesu!!
(08/29) Noujyoude totta syashindesu. (08/29) Fazenda ni itta tomodachi
minnato totta syashindesu.
(08/29) Fazenda ni ittatokinii
zeninde totta syashin desu.
(08/31) Onajimatini kiteiru
ekuadoruno ryuugakusei (Camila)
to totta syashindesu.
(09/03) Tomodachino tanjyoubikaini
ittatokini dance no rensyuuwo
Rafaela to shimashita
(09/03) Tanjyoubikaini
itte zeninde totta syashindesu.
(09/03) Koremo onaji hini totta
syashindesu.
Daisuke.Cami. Junior desu
(09/04) Konohiha BH to iumachide
orientation ga arimashita.
Sonohini totta syashindesu.
(09/04) Koremo onajihini
totta syashindesu
(09/04) Ba-bekyu-(churrasco)wo
shimashita.
hontou----ni oishikatta desu.
Kono ryokouha mettya
tanoshikatta desu!!!!!
(09/04) Koremo orientation de
totta syashindesu.
Daisuke to Manami to rotex de torimashita.
(09/04) Koremo minnade totta syashindesu.
(09/05) Nakayoku natta tomodachiito
hutaride torimashita.
(09/05) Carnival ni ikumaeni torimashita
(09/05) Konohiha Bom Despacho de
carnival ga atte ittekimashita.
Carnival  ni ikumaeni totta syashindesu.
Carnival to ittemo kanari tisai monodesuga...
demo kanari tanaoshikatta desu.
Kaette kitanoha asano 5ji deshita...hahaha
(09/06) Konohiha ice creame wo tabemashita
(2 reais...80 yen kurai)mettya
oishikute yokatta desu
(09/06) Koremo ice no tokini
totta syashindesu
(09/06) Koukanryuugakuseide
dokokano kunini iku cafe to hutaride
torimashita.cafe ha tigau machini
sunde irundakedo konohi ha
carnival ga atta node
bokuno machin kite kuremashita.
(09/09) Tomodachito takusan syashinwo
konohiha torimashita.
(09/09)Junior to hutaride totta syashindesu.
(09/09) Com cami (09/09) 3ninde torimashita
(09/09) Tomodachito torimashita (09/09) Cami to torimashita.
kouiunomo Brasil deha hutuu ppoidesu.
Nihontono tigaiwo tuukan shimashita
(09/09) Cami to torimashita (09/09) Cami to torimashita
(09/15) Junior no itoko no ieni
gohanwo tabeni ittatokino syashindesu,
mettyakutya oishikattadesu
.Brasil no gohan oishisugi..
(09/16) Konohiha
tomodachino le no ieni
asobini ittatokino syashindesu.
(09/17) Tomodachino iede
churrasco(ba-bekyu-)wo
shitatokino syashindesu.

Back