31/Agosto/2004    Tikakuno syashinyade syashinnwo CD-R ni shite moraimashita.
         nannmai tottemo 10raeis(400yen)kurainanode korekaramo korede ikioukato omoimasu.

kazoku kannkeino hitotachi desu.
itokoya ojisannnadomo haitte imasu
toutyaku shitekara 1syuukanngo kuraini
tomodachino tannjyoubikaini
yobarete syusseki shitatokino syashindesu.
Festa Fantasia tte iu festa ga atte
sonotokini toriimashita.
kimonowo kiteimasu.
Lucas ga nihon ni ikumaeni
uchide yatta festa no tokini totta
syashinindesu.
Tomodachi to farm ni ittatokino syashin Brasil no gohan feijao
Lucas ga syuppatu suru maenin
kazoku de totta syashin.
Kazoku igaino hitomo sukoshi haitteiru
Tomodachi no gakkoude totta syashin
amigos(gakkou) pao de queijo(tabemonono namae.
suggoku oishi----!!)
com Rafael
(1bann nakagaii tomodachi to totta syashin)
Tomodachi no iede

BACK