15 de Outubro de 2004 - 02 de Novembro de 2004

(10/15)...cami to hutaride rotary no bureza
wo kite totta syashin desu
(10/17)...baile toiu festa ga atta tokini totta
syashin desu. 15sai no onnanokonotameni
yaru festa de omoshirokattadesu
(10/20)...cami no iede bisketto wo
tukutta tokino syashindesu
10/21)...tomodachino rotariian no ieni
hirugohanwo tabeni ittatokino syashindesu.
(10/21)...rotarian no iede gohan wo
tabesasetemorattatokini
tottasyashindesu.
(10/29)...bus no nakade Megu to
totta syashindesu
(10/31)...Pantanal/Bonito toiu tokoroni
ryokouni ittatokini tottasyashindesu.
(10/31)...koremo onajihini totta syashindesu.
(10/31)...minnade kurumani notte
morimade ittatokini totta syashindesu
(10/31)...onajihide morinonakawo aruite imasu
(10/31)...nakano yokatta Dany(Canada)
to totta syashin desu.
(10/31)...morikara kaeru bus no nakade
totta syashin desu
(10/31)...Pantanal de uma ni norimashita (10/31)...denmark no tomodachito
yuuhiwo mimashita
(10/31)...waniwo mimashita.kono
akainoha zenbu wanino medesu
(10/31)...nakayoku natta doitu to suisu no
koto megu to de syashin wo torimashita
(11/02)...bonito toiu tokorode totta
syashin desu!!
(11/02)...koremo bonito de mizuni haittatokino
syashin desu
(11/02)...minnade mizuni haitte
totta syashin desu. samukattaaa
(11/02)...6m no takasakara jump shitatokino
syashin desu!!!
hontouni omoshirokatta desu

Back