Argentina no syashin wo okurimasu!!!
Buenos Aires made ittekite hontouni KIREI deshita...
machi ya hito...hontouni yokattadesu!!

hikou ki no nakade totta syashin desu...
minnna oreto onaji district(4760)kara no
ryuugakusei desu.
Argentina no tatemono no syashin desu...
hontouni minami america to ha omoenai
hodono tatemonono kireisa deshita.
Buenos Aires deha mitino nakade
TANGO wo odotteru hitotatiga ite
sonohitoto issyoni syashin wo torimashita!!
Koremo Buenos Aires ni issyoni itta
tomodachi tati desu...
bus no nakade torimashita
Restaurante de totta monodesu...
pizza wo tabemashita
hune ni norutoki ga atte
sonotokini minnna de
syashin wo torimashita.

Iguazu no takini ittekimashita!!!!
hontouni kireidattadesu...

Restaurante ni ittatokini atta
show no syashin desu!
sanba toka deshita!!
iguazu ni itta 5nin de totta syashin desu!!
(argentina gawa karano iguazu)
argentina gawa kara mieru
iguazu to totta syashin desu
argentina gawa kara totta monodesu.
o-sutoria no ryuugakusei no
Patricia to totta syashin desu.
brasil gawa kara mieru iguazu ni
bo-to ni notte tikaku made
ittatokini totta syashin desu!!!
kono bo-to no taiken ha
1syou wasure raremasen!!!!!!!!!
mizushibuki ga sugokatta...
koremo Brasil gawa kara mieru
iguazu no syashin desu!

Back