Daisuke
Caroline(USA)
Pai da cori(Berugi)
Daisuke e Cori(Berugi)
Daisuke
Roly(Australia)
Zeynep(Turkey)
Daisuke e Jose
6/23 nichi ni Ecuador kara kiteita Camila(Kmi) ga ecuador ni
kaerimashita... sonotokini totta syashin wo okurimasu!!
6/22 ni minnna de Kmi no ie ni
ittatokini totta syashin desu
koremo sonotokini totta syashin desu...
choramos muitomesmo...hahahha
@confins(Belo Horizonte)
made itte totta syashin
desu(6/23)

BACK